Vizí Dynamic Society, z.s. je sdružovat a propojovat odpovědné jednotlivce, společnosti, organizace a další subjekty, které chtějí uplatňovat a prosazovat myšlenky plné společenské odpovědnosti ve veřejném i soukromém životě a přispívat tak k vytvoření harmonické občanské společnosti.

Posláním Dynamic Society, z.s. je vykonávat takové aktivity, které naplní tuto vizi, a proto bude aktivně přispívat k problematice sociální práce, podporovat snahy o prosazování sociální spravedlnosti, přispívat ke zlepšení kvality života lidí a celé společnosti v souladu s jejím udržitelným rozvojem.

Dynamic Society, z.s. je nestátní neziskovou organizací - spolkem zřízeným podle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., která usiluje o nastavení a zkvalitnění podmínek podporujících efektivní fungování systému sociálních služeb a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob vyloučených exkluzí. Mezi hlavní cíle Dynamic Society, z.s. patří rovněž práce na zlepšení efektivity procesů v oblasti politik zaměstnanosti, trhu práce s cílem vytvořit teoretické zázemí pro podporu, výzkum a koncepční práci (spolupráce s MPSV, krajem, neziskovými organizacemi a podnikatelské subjekty).

ZAČLEŇOVÁNÍ VYLOUČENÝCH OSOB

VZDĚLÁVÁNÍ, TRH PRÁCE

Dynamic Society, z.s. se bude zaměřovat na mezinárodní i národní spolupráci, dále pak na společensky odpovědné činnosti a vzdělávání. Cílem je vykonávat a organizovat, aktivovat a podporovat takové činnosti, které přispějí k meziresortní a mezioborové spolupráci v oblasti trhu práce, sociální práce a k vytváření sociálních inovací. Rádi bychom vytvořili na straně jedné dokumentační a informační základnu a na straně druhé platformu pro sdílení informací a prostor pro konfrontaci názorů na tyto oblasti.

PRÁCE SE SENIORY

Do této diskuse bychom rádi pozvali významné osobnosti a to nejen z výše uvedených oborů, ale i z oblasti politiky, průmyslu, služeb, medií aj. Kromě výše uvedeného se chce Dynamic Society, z.s. zapojit do sociální práce v Karlovarském kraji. Dynamic Society, z.s. se bude věnovat práci se seniory a hendikepovanými, ale i s dalšími skupinami osob ohroženými exkluzí.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dynamic Society, z.s.
Náměstí Republiky 3,
360 01 Karlovy Vary
Ing. Edita Schrehardt
předsedkyně neziskové organizace edita@dynamicsociety.cz

Ing. Simona Šenkýřová
senkyrova@dynamicsociety.cz Tel: +420 603 262 338
Tel.: +420 602 480 977
Office: +420 353 223 484

Bankovní spojení


Expobank CZ a.s. Karlovy Vary
Účet: 515 504 1707
Kód banky: 4000
IBAN: CZ49 4000 0000 0051 5504 1707
SWIFT: SOLACZPP